Моя політика

Моя политика

Розвідувальна діяльність епохи глобалізації інформаційно-психологічного протиборства: особлива організаційно-правова форма та специфічний засіб політичної практики (тези доповіді)

Рейтинг користувача:  / 0

Розвідувальна (агентурно-оперативна) діяльність у міжнародно-правових відносинах має багатоаспектний характер, і є особливим (прихованим) видом організації і реалізації зовнішньополітичної діяльності учасників міжнародно-правових відносин (держав, неурядових організацій, маргінальних міжнародного значення угруповань, фізичних осіб, так званого, „міжнародного рівня інтересів та наявного в них фінансово-економічного потенціалу тощо), спрямованої на отримання переваг над іноземними партнерами чи конкурентами, насамперед у політико-дипломатичній царині, шляхом заволодіння і використання їхніх секретів чи завдання шкоди шляхом безпосереднього підриву їхнього політичного, економічного, військового, науково-технічного потенціалу, міжнародного авторитету, позицій у світі чи регіоні, міжнародних чи міждержавних зв’язків, або для задоволення інтересів і потреб власної правлячої еліти − шляхом надання вигідного впливу на іноземних партнерів.

Детальніше...

Розвідувальна діяльність епохи глобалізації інформаційно-психологічного протиборства: особлива організаційно-правова форма та специфічний засіб політичної практики

Рейтинг користувача:  / 0

 

УДК 355.483

 

В статті розкриваються деякі аспекти розвідувальної діяльності в умовах глобалізації інформаційно-психологічного протиборства. Особлива увага зосереджена на теоретико-правових основах визначення сутності сучасного поняття розвідувальної діяльності. Викладена характеристика складових елементів розвідувальної діяльності як особливої організаційно-правової форми та специфічного засобу політичної практики.

 

The article deals with certain aspects of intelligence activity under conditions of globalization of the information and psychologicalwarfare. Special attention is paid to theoretical and legal aspects of defining the essence of modern notion of intelligence activity. Provided is the characteristics of components of the intelligence activity as special organizational and legal form and specific means ofpolitical practice.

 

Детальніше...

Глобалізація, національні духовні цінності, таємні операції спецслужб

Рейтинг користувача:  / 0

Винесену в заголовок цієї статті проблему розглянути в усіх її аспектах доволі проблематично. Поставлене автором завдання настільки складне, що, якщо поділити назву статті на складові: глобалізація, національні духовні цінності, сучасні таємні операції спецслужб, то навіть трьох статей не буде достатньо.

Детальніше...

„Кольорові революції” як соціально-політичне явище кінця ХХ – початку ХХІ століття і технологія зовнішньої інформаційно-психологічної агресії іноземних спецслужб: міжнародно-правові та безпекознавчі аспекти

Рейтинг користувача:  / 0

Моїм студентам для того, щоб допомогти їм формувати контури світу завтрашнього дня…”,

– Збігнев Бжезинський,

екс-помічник Президента США з питань національної безпеки, видатний учений,

геополітик, геостратег епохи „холодної війни” і зародження глобалізації:

„Велика шахівниця” (Панування Америки та її геостратегічні імперативи)”, 1998 р.

Детальніше...

Особливості новітньої розвідувальної технології і тактики усунення від влади недружніх США урядів іноземних держав

Рейтинг користувача:  / 0

(Витяг із навчального посібника„Информационно-психологическая безопасность в эпоху глобализации”.Приложение 3)

«Моїмстудентамдлятого, щобдопомогтиїмформуватиконтурисвітузавтрашньогодня»

Збігнев Бжезинський, екс-помічник Президента США з питань національної безпеки,

видатнийучений, геополітик, геостратег епохи «холодної війни»

і зародження глобалізації

Детальніше...

Транснаціональні корпорації як суб'єкти розвідувальної діяльності

Рейтинг користувача:  / 0

Актуальність постановки проблеми,зазначеної в назві статті, викликана певною закінченістю попереднього етапу досліджень і бажанням автора поділитися з науковим співтовариством їх результатами, а також виявленими новими малодослідженими проблеми і тенденціями розвитку таємною діяльності в сучасних міжнародних відносинах.

Детальніше...

Держава як суб’єкт розвідувальної діяльності

Рейтинг користувача:  / 0

Не маючи можливості „створювати” держави, міжнародне право покликане визначати їхні критерії і повноваження. З урахуванням прикростей історичного розвитку міжнародного співтовариства, міжнародне право має також визначати правовий режим виникнення, розвитку і зникнення держав. Саме „принципи міжнародного права дозволяють визначати, за яких умов те чи інше утворення стає державою” [1].

Детальніше...

Розвідувальна діяльність як явище сучасних міжнародних відносин

Рейтинг користувача:  / 0

В умовах формування нової системи європейської і світової безпеки, регіонального та світового правопорядку спостерігається помітна втрата монополії на здійснення зовнішньої політики головними учасниками міжнародних відносин – державами. Останнім часом все більшого значення й ваги набувають ті учасники міжнародних відносин, котрі під час „холодної війни” в умовах жорсткого контррозвідувального режиму, запровадженого більшістю держав на підвладній території, не мали достатньої можливості претендувати на власну зовнішню політику. Насамперед, це стосується таких міжнародних організацій як НАТО і Європейський союз, які наразі реформуються та інтенсивно розвиваються, дедалі більше набуваючи іміджу впливових транснаціональних наддержавних утворень.

Детальніше...

Розвідувальна діяльність як суспільно-політичне явище

Рейтинг користувача:  / 0

Не зважаючи на дуже поширене при висвітленні спеціальних тем застосування ЗМІ, відкритими спеціальними науково-популярними та фаховими виданнями таких понять як: „розвідувальна діяльність”, „шпигунство”, „таємні операції”, „підривна діяльність”, „ідеологічні диверсії”, „оперативна діяльність спецслужб”, „контррозвідувальна діяльність”, „оперативно-розшукова діяльність правоохоронних органів”, у наукових колах немає систематизованого уявлення про етимологію і гносеологічні корені змісту цих понять. Саме це призводить до недооцінки та спрощеного висвітлення сучасних глобальних, геополітичних, світових процесів, проблем і тенденцій суспільно-політичного розвитку суспільств, особливо посткомуністичних держав.

Детальніше...

Ukrainian English French German Polish Russian