Моя політика

Моя политика

Взаємозв’язок політичної та ідеологічної обстановки

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Політична обстановка − це процес виникнення, розвитку та вирішення антагоністичних і неантагоністичних протиріч між державами або іншими суб'єктами міждержавних відносин з приводу влади.

 

Політична обстановка, зі свого боку, визначається, насамперед, через розуміння того, що:

а) політика - це, по-перше:

1) діяльність, спрямована на захист інтересів тієї чи іншої групи політичних сил (класів, кланів), на завоювання й збереження державної влади, на її використання в інтересах представників відповідної групи (класу, клану) політичних сил;

2) взаємодія, взаємовідносини між соціальними групами, кланами, націями, державами, іншими суб'єктами міжнародного права, насамперед з приводу державної влади.

б) Політичні відносини безпосередньо реалізуються в політичній діяльності, боротьбі суб'єктів політики, існування без яких об'єктивно неможливе. Нині принципи вищості політики над економікою вимагають вирішення виробничих завдань через суспільні інтереси, а не містечкових, тобто під кутом зору підпорядкування цих завдань загальнонаціональним цілям економічної політики в межах стратегічного розвитку нації, держави. Якщо провідні політичні сили не дотримуються цих принципів і виробничий процес вступає в протиріччя з політичними інтересами, тобто домінує над ними − це, безперечно, тягне за собою невиправдані ускладнення в політичній обстановці в регіоні, світі чи на конкретному об'єкті безпекознавчого захисту.

в) Відмінна ознака політичної обстановки визначається конкурентною взаємодією через владу між суб'єктами міжнародних і внутрішньодержавних правовідносин взагалі, державами та окремими особами, політичними партіями, рухами, угрупованнями. Зазначені учасники правовідносин за своїм правовим статусом, повноваженнями й відношенням до влади поділяються на суб'єкти міжнародного публічного (владного) або приватного (невладного) права. Аналогічним чином вони розподіляються в межах національного права - суб'єкти владного (адміністративного, кримінального, господарського тощо) і приватного (цивільного, сімейного, трудового, соціального забезпечення тощо) права.

Ідеологічна обстановка в оперативній обстановці тісно пов'язана з політичною обстановкою. Ідеологічна обстановка - це процес виникнення, розвитку та вирішення протиріч у свідомості людей, що постійно провокуються впливом антагоністичних відмінностей уявлень про спосіб організації суспільства й напрямки суспільного розвитку, котрі пропагуються правлячими елітами держав, а також іншими суб'єктами міжнародного права та реальними діями окремих фізичних осіб із числа відповідальних партійних, громадських і державних діячів або їхніх активістів (прихильників) як носіїв цих ідеологій та осіб як носіїв відмінної ідеології, спрямованих проти ідеології конкурента.

Матеріальною основою ідеологічної діяльності є система економічних відносин, котрі утворені певними групами політичних сил (класами, кланами), носіями відповідних ідеологій. Таким чином, провідними виразниками ідеологій нині стали партії, котрі,  репрезентуючи авангард тієї чи іншої групи політичних сил (класу, клану), організують боротьбу зі своїми ідеологічними чи політичними супротивниками, об'єднаними в партії, рухи, секти та інші угруповання. Звідси, ідеологічна обстановка залежить від:

1) економічної і політичної обстановки;

2) системи поглядів, ідей;

3) політико-правових, моральних, етичних, релігійних, філософських уподобань окремих лідерів, керівників, інших представників певних політичних сил (класів, кланів), партій, рухів, угруповань, а також їхньої практичної діяльності.

Протиріччя, котрі виникають між поглядами, ідеями окремих особистостей та їхніми практичними діями, спрямованими проти політичних, правових, моральних, релігійних, філософських основ ідеології представників правлячої еліти держави чи іншого суб'єкта міжнародного права, утворюють рушійні сили (причини) виникнення та розвитку ідеологічної обстановки. Саме на них орієнтується і серед них оперує супротивник, зокрема суб'єкт розвідувальної діяльності (держава, недержавний суб'єкт господарювання,
транснаціональні компанії, латентної структури тощо) через можливості виконавчого суб'єкта (сили і засоби спецслужб).

Кузьменко A. M.,к. ю. н., доцент,

завідувач кафедри господарського і міжнародного права юридичного факультету Навчально-наукового інституту права та безпеки підприємництва Європейського університету

Рось А. О., д. т. н., професор Військового інституту

Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка


Доповідь оприлюднена 16 жовтня 2008 р. на ІV Міжнародній науково-практичній конференції „Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє” у Військовому інституті Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка.

Тези доповіді надруковані у збірнику тез доповідей ВІ КНУ ім. Т. Г. Шевченка:

Кузьменко A. M., Рось А. О.Взаємозв’язок політичної та ідеологічної обстановки// Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє”: Наукове видання. −Т. 2. − К.: ВІ КНУ, 2008. −С. 192-193.

 

Ukrainian English French German Polish Russian